Biały Kamień Hotel & Medi-SPA, Świeradów Zdrój

Regulamin Hotelu

cze ' 23 02
cze ' 23 03
kup Voucher
KUP APARTAMENT
 1. Strona główna
 2. Hotel
 3. Regulamin Hotelu

REGULAMIN HOTELOWY

 

Dziękujemy za przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego, który służy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa pobytu wszystkich Gości Hotelu.

§1

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 17:00 do godziny 12:00. W wyjątkowych sytuacjach, hotel zastrzega sobie prawo do zmiany godzin trwania doby hotelowej, z uprzednim poinformowaniem Gości.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłaszać nie później niż do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. W przypadku chęci skrócenia pobytu prosimy o poinformowanie recepcji do godziny 11:00. W przeciwnym razie kolejną dobę hotelową uznaje się za rozpoczętą, w jej cena jest równa najniższej dostępnej cenie danej kategorii pokoju obowiązującej w tym dniu.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, a jego skrócenia - zgodnie z warunkami rezerwacji.

 

§2

 1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 2. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7:00-22:00 tylko po uprzednim poinformowaniu recepcji. W godzinach 22:00-7:00 wszystkie osoby przebywające w hotelu muszą być zameldowane.

 

§3

 1. Przebywanie psów w hotelu możliwe jest po uprzednim poinformowaniu recepcji i za dodatkową opłatą określoną w cenniku hotelowym.
 2. Hotel akceptuje wyłącznie psy nieobjęte rejestrem ras agresywnych oraz do 10 kg wagi.
 3. Psy przebywające w hotelu muszą znajdować się pod stałą opieką.
 4. Przebywanie psów w częściach hotelu, gdzie serwuje się jedzenie jest zabronione.
 5. Hotel nie akceptuje innych zwierząt, również kotów.

 

§4

 1. Na terenie całego hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
 2. W częściach ogólnodostępnych hotelu obowiązuje zakaz spożywania artykułów spożywczych oraz alkoholu niezakupionego w hotelu.
 3. Opłata korkowa za wniesienie swojego alkoholu do hotelowej Restauracji lub Baru wynosi odpowiednio 100 zł za każdą wniesioną butelkę alkoholu nie zakupionego w Hotelu.
 4. Kara umowna za złamanie każdego z powyższych punktów §4 wynosi 500 zł i zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego.

 

 

 

§5

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie z przyznaną kategorią i przyjętym standardem obsługi. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 1. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo danych osobowych oraz tajemnicy informacji o Gościu,
 2. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.

 

 

§6

 1. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług należy niezwłocznie zgłosić je osobiście lub telefonicznie w recepcji hotelu, jednakże nie później niż w dniu wymeldowania z hotelu, celem umożliwienia ich weryfikacji przez pracownika hotelu.
 2. Wszelkie reklamacje, będące w związku z pobytem, powinny zostać wysłane przed upływem 30 dni od ukończenia pobytu – po tym terminie nie zostaną uwzględnione.
 3. Reklamacje powinny być kierowane:
 1. drogą elektroniczną na adres mailowy hotelu: info@bialykamien.com lub
 2. listem poleconym na adres: Hotel & Medi-SPA Biły Kamień, ul. Leśna 8, 59-850 Świeradów Zdrój
 1. Niezgłoszenie zastrzeżeń w terminie wskazanym w § 6 pkt. 1 może skutkować nieuwzględnieniem reklamacji.

 

 

 

§7

 1. Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw dokonywane jest podczas nieobecności Gościa lub w czasie jego obecności, jeżeli wyrazi takie życzenie lub zgodę.
 2. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa pozostawione po wyjeździe przedmioty przez okres 6 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne.

 

§8

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług na zasadach określonych odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego – art. 846-849.
 2. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane w przechowanie do sejfu w recepcji. Usługa przechowania jest świadczona bezpłatnie.
 3. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie przedmiotów określonych w §7 pkt 2, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu Gości i pracowników hotelu, mają rozmiary uniemożliwiające bezpieczne ich przechowanie lub mają zbyt dużą wartość.
 4.  W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych, broni oraz amunicji.
 5. Parking hotelowy jest niestrzeżony oraz udostępniany Gościom za dodatkową opłatą10 zł/dobę. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni-bezpłatnie
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu lub innego pojazdu oraz rzeczy w nich pozostawionych.

 

§9

 1. Gość hotelowy ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go w stanie nienaruszonym.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, tak, aby dostęp do niego osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w pokoju drzwi i okna powinny pozostać zamknięte.
 4. Przenoszenie wyposażenia pokoi jest niedozwolone.
 5. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.

 

§10

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie może zakłócać spokoju pobytu oraz bezpieczeństwa innych Gości.
 3. Obraźliwe lub agresywne zachowanie wobec pracowników hotelu nie będzie tolerowane.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia osoby, która rażąco naruszyła regulamin hotelowy, w szczególności: wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, wyrządzając szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osobach przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłóciła normalny tok funkcjonowania hotelu.
 5. Hotel będzie odmawiał dalszego świadczenia usług osobie,  która będąc pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających  narusza zasady określone w §9 bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

 

§11

 1. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel hotelu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Odpowiedzialność za ewakuację budynku, do czasu przybycia straży pożarnej, ponosi personel hotelu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Wyjątkiem są zasilacze do urządzeń RTV, telefonów oraz laptopów.
 3. W przypadku wywołania fałszywego alarmu pożarowego poprzez nieuzasadnione użycie przycisku ręcznego ostrzegania (ROP) lub zadymienie pokoju Gość zostanie obciążony karą umowną 1000 zł. Kara zostaje automatycznie doliczona do rachunku hotelowego.

 

§12

 1. Integralną częścią Regulaminu Hotelowego są Regulaminy korzystania ze strefy Wellness, korzystania z basenu, korzystania z sauny oraz korzystania z bawialni.
 2. Wszystkie Regulaminy są dostępne w recepcji hotelowej oraz recepcji strefy Wellness.
 3. Meldując się w hotelu Goście potwierdzają zapoznanie i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Hotelowego.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2012 do odwołania.

 

 

Dyrekcja Hotelu

INFORMATOR HOTELOWY

Witamy w Hotelu & Medi-SPA Biały Kamień.

Przygotowany przez nas informator to zbiór zasad, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Znajdą tu Państwo wszelkie niezbędne informacje o hotelu i oferowanych usługach.

Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt był w pełni satysfakcjonujący i pozostawił niezapomniane wrażenia jeszcze na długo po wyjeździe.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub problemy, prosimy o kontakt z Recepcją pod numerem wewnętrznym 902. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.bialykamien.com

 

Dyrekcja
oraz zespół Obsługi Hotelu Biały Kamień

 

Regulamin Hotelu – Prosimy o zapoznanie się z regulaminem hotelowym, który stanowi integralną część informatora hotelowego. Regulamin Hotelowy dostępny jest w każdym pokoju, stronie internetowej oraz Recepcji Hotelowej (Tel.902)

Doba pobytowa - rozpoczyna się o godz. 17:00, a kończy o godz. 12:00 dnia następnego.

Życzenie przedłużenia przez Państwa pobytu w Hotelu & Medi-SPA Biały Kamień poza okres wskazany w dniu przybycia prosimy zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 w dniu, w którym upływa termin końca pobytu. Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę dostępności pokoi.

Cisza nocna - trwa od godz. 22:00 do godz. 6:00 dnia następnego.

Śniadania – poranny posiłek serwowany jest w hotelowej restauracji w godzinach 8:00-10:30. W sobotę i niedzielę wydłużamy czas serwowania śniadania do godziny 11:00. Chęć skorzystania ze śniadania we wcześniejszych godzinach prosimy zgłaszać w recepcji (Tel.902). W ramach naszych możliwości przygotujemy posiłek we wskazanych przez Państwa godzinach.

Istnieje również możliwość zamówienia śniadania do pokoju. Szczegółowy spis w menu „Room Service”. Koszt usługi: 150 zł za 2 osoby.

Room Service - Opłata za usługę wynosi 20 zł i zostanie doliczona Państwu do rachunku. Przy zamówieniach przekraczających wartość 100 zł usługa Room Service jest bezpłatna. Czas oczekiwania na zamówienie do 45 min.

Restauracja – serdecznie zapraszamy do hotelowej restauracji. W menu znajdą Państwo tradycyjne dania kuchni polskiej przyrządzone według autorskich przepisów szefa kuchni. Wszystkie dania przyrządzane są ze starannie wyselekcjonowanych produktów pochodzących z lokalnych, ekologicznych hodowli i upraw.
Zamówienia przyjmowane są w godzinach 13:00 – 22:00. Jeżeli mają Państwo specjalne wymagania dietetyczne prosimy o poinformowanie obsługi hotelowej podczas procesu rezerwacji lub przyjazdu do Hotelu. W miarę posiadanych możliwości dostosujemy menu do Państwa wymagań (Tel.921)

Cocktail Bar – ciasta domowego wypieku, świeżo mielona kawa Kimbo, nasze słynne Izerskie Mojito oraz stale aktualizowana oferta win oraz sezonowych cocktaili – wszystko to czeka na Państwa w barze z kominkiem ArteO każdego dnia do godziny 23:00 lub do ostatniego Gościa...

Strefa Wellness – dostępna dla Gości Hotelu codziennie; aktualne godziny otwarcia strefy widnieją w Recepcji Wellness.  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem strefy Wellness znajdującym się w recepcji hotelowej (Tel.902) oraz recepcji strefy Wellness (Tel. 911).

Zabiegi SPA – aby w pełni można było czerpać przyjemność z pobytu w naszym hotelu zapraszamy do skorzystania z zabiegów Medi-SPA. Pełna oferta znajduje się w SPA Menu dostępnym w każdym pokoju hotelowym. Nasi terapeuci indywidualnie dobiorą Państwu ścieżkę zabiegów Medi-SPA z bogatej oferty, pomogą i doradzą w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości. Pracujemy w oparciu o kosmetyki firm Larens, Ericson i Herla oraz do rytuałów używamy naturalnych, ekologicznych produktów tj. miodu, soli morskiej, musów owocowych, naturalnej czekolady. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem strefy SPA znajdującym się w recepcji hotelowej (tel.901) oraz recepcji SPA (tel.909)

Profesjonalne kosmetyki SPA – w celu zapewnienia jak najgłębszych efektów zabiegów SPA prowadzimy sprzedaż profesjonalnych kosmetyków SPA stanowiących przedłużenie terapii w warunkach domowych. Zakupu można dokonać w gabinetach kosmetycznych oraz w recepcji SPA (Tel. 909).

Bagaż – na terenie hotelu znajduje się pomieszczenie do przechowywania bagażu oraz sprzętu rekreacyjnego. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zniesieniu bagażu prosimy o kontakt z recepcją pod numerem (Tel.902).

Dodatkowe wyposażenie - jeżeli macie Państwo prośby dotyczące specjalnego ścielenia łóżek, dodatkowych koców, poduszek, szlafroków - prosimy o kontakt z recepcją. Pranie ręczników i pościeli odbywa się na Państwa prośbę, lecz nie rzadziej niż raz na 3 dni. Wcześniejszą potrzebę wymiany, prosimy zgłosić w Recepcji Hotelu (tel.902).

Artykuły higieny osobistej – dla tych z Państwa, którzy zapomnieli zabrać z domu podstawowych środków higienicznych zapewniliśmy możliwość ich zakupu w Recepcji Hotelu.

Cenne przedmioty - nasze pokoje i apartamenty zostały wyposażone w prywatne sejfy. Prosimy o pozostawianie pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów posiadających wartość naukową lub artystyczną, w Państwa pokojowym sejfie. Istnieje również możliwość przechowania wszystkich cennych rzeczy w sejfie na recepcji bez dodatkowych opłat.

Pranie odzieży – Dzięki współpracy hotelu z profesjonalną pralnią chemiczną oferujemy Państwu możliwość skorzystania z usług prania odzieży. Dokładne informacje odnośnie cen i terminów realizacji usługi dostępne w recepcji (Tel.902)

Prasowanie odzieży- dla Państwa wygody i komfortu oferujemy możliwość bezpłatnego wypożyczenia żelazka i deski do prasowania. Chęć wypożyczenia prosimy zgłaszać w recepcji (Tel.902). W pokojach z kategorii Lux, Family Lux oraz we wszystkich Apartamentach żelazko i deska znajduje się na wyposażeniu pokoju.

Budzenie – w celu zamówienia budzenia prosimy o kontakt z recepcją (Tel. 902).

Rzeczy znalezione – przetrzymywane są w Hotelu 6 miesiące od daty Państwa wyjazdu. Prosimy o kontakt z Recepcją Hotelu (Tel. 75 78 17 551) w celu potwierdzenia chęci odzyskania rzeczy zostawionych. Wysyłka odbywa się na Państwa koszt, zawsze z potwierdzeniem odbioru. W przypadku braku kontaktu z Państwa strony, pozostawione rzeczy po upływie 6 miesięcy są oddawane na cele charytatywne lub społeczne.

Telefon – w celu połączenia z innym pokojem prosimy o wybranie numeru pokoju. W celu połączenia się z Recepcją Hotelu prosimy o wybranie numeru 902.

Faks, E-Mail, Ksero, Drukowanie – hotel oferuje możliwość skorzystania z usług biurowych, cennik poszczególnych usług znajduje się w Recepcji Hotelu (Tel.902).

Listy, Przesyłki, Paczki – istnieje możliwość pozostawienia w Recepcji Hotelu korespondencji do wysłania. Na Państwa życzenie możemy również zamówić usługę kurierską (usługa dodatkowo płatna wg cennika firmy kurierskiej).

Internet – Na terenie całego hotelu mają Państwo dostęp do bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu (Wi-Fi) o prędkości 8/2 Mb/s. Aby uzyskać dostęp do Internetu nie jest wymagane żadne hasło dostępowe.

Pokoje i apartamenty - oferujemy Państwu luksusowe pokoje i apartamenty, wyposażone w telewizor 32’, prywatny sejf, lodówkę, suszarkę do włosów, telefon, dostęp do bezprzewodowego internetu (Wi-Fi). Luksusowe apartamenty Gold/Silver znajdujące się na najwyższych piętrach hotelu posiadają „bezpieczne” kominki lub tarasy z widokiem na panoramę Gór Izerskich.

Sprzęt narciarski i snowboardowy - profesjonalna, ogrzewana narciarnia jest do Państwa dyspozycji przez cały sezon zimowy. Jeżeli chcą Państwo wypożyczyć sprzęt zimowy to hotel współpracuje z profesjonalną wypożyczalnią sprzętu narciarskiego znajdującą się przy Kolei Gondolowej.

Rowery - dysponujemy również miejscem do przechowywania rowerów w sezonie letnim, a także miejscem do mycia rowerów i drobnych napraw. Ponadto proponujemy wypożyczenie profesjonalnych rowerów KTM oraz elektrycznych Specialized dla pasjonatów rowerowych wycieczek. W ofercie posiadamy rowery dla osób dorosłych i dzieci. Szczegółowy cennik wypożyczalni dostępny jest w recepcji.

Klucze – wszystkie pokoje wyposażone są w bezpieczne zamki, rejestrujące wejścia do pokoju. Klucze do pokoi zaprogramowane są do godziny 11.00 w dniu Państwa wyjazdu. W przypadku zgubienia klucza do pokoju, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Recepcji (Tel.902).

Opieka medyczna – w przypadku Państwa złego samopoczucia czy też pogorszenia stanu zdrowia prosimy niezwłocznie zgłosić to Recepcji (tel. 902), nasi terapeuci udzielą pomocy lub zorganizują dalszą pomoc lekarską.

Apteka – Prosimy o kontakt z recepcją w sprawie informacji o aptekach 24-godzinnych.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – ze względu na bezpieczeństwo bardzo prosimy o nieużywanie grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy urządzeń RTV i komputerowych. W momencie uruchomienia się alarmu przeciwpożarowego prosimy o niezwłoczne opuszczenie Hotelu zgodnie z planem ewakuacyjnym zamieszczonym na drzwiach każdego pokoju. Do momentu przybycia Straży Pożarnej za ewakuację Gości odpowiedzialni są pracownicy Hotelu.

Nagłe wypadki - w razie pożaru lub innego zagrożenia prosimy Państwa o niezwłoczne powiadomienie Obsługi oraz kontakt z Recepcją (tel.902).

Apteczka pierwszej pomocy – znajduje się w Recepcji Hotelu. Dysponujemy podstawowymi lekami przeciwbólowymi oraz materiałami opatrunkowymi, które wydawane są na Państwa indywidualne życzenie. Hotel nie bierze odpowiedzialności za ich użycie. Informację o najbliższej czynnej aptece uzyskają Państwo od pracowników Recepcji Hotelu.

Wyjście awaryjne – w trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z planem ewakuacyjnym umieszczonym na drzwiach wejściowych do Państwa pokoju.

Dbanie o środowisko – Hotel & Medi-SPA Biały Kamień” dużą wagę przywiązuje do kwestii ochrony środowiska, dlatego też nasze pokoje zaliczane są do kategorii ECO – room, których wyposażenie zostało wykonane z ekologicznych materiałów. Klucze-karty ograniczają zużycie energii w czasie gdy nie przebywają Państwo w pokoju. Ponadto racjonalnie gospodarujemy wodą i odpadami. Pranie ręczników i pościeli odbywa się na Państwa prośbę, lecz nie rzadziej niż raz na 3 dni. Jeżeli życzą sobie Państwo wymiany ręczników, prosimy o pozostawienie ich na podłodze w łazience. Wokół Nas jest piękna i czysta przyroda, zróbmy wspólnie to, co w naszej mocy, by ta unikatowa flora i fauna nie została bezmyślnie zniszczona.

Palenie tytoniu - na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, a w szczególności w pokojach hotelowych. Naruszenie zasady jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 500 zł (za każdorazowe złamanie zakazu). Kara automatycznie zostanie doliczona do Państwa rachunku.

Zniszczenia – w trosce o wzorowy stan wyposażenia naszego hotelu, służącego wszystkim gościom, stosujemy zasadę, iż Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy odwiedzających. Jeżeli Gość hotelowy wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi hotelowemu lub przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych pomieszczeń w hotelu uciążliwym, hotel może odmówić dalszego świadczenia usługi bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów. Szczegółowe normy postępowania zamieszczone są w Kodeksie Cywilnym oraz w Regulaminie Hotelowym dostępnym w każdym pokoju oraz Recepcji Hotelowej.

Dzieci – dla wygody karmienia naszych najmłodszych Gości w restauracji są dostępne specjalne krzesełka dla dzieci. Dla ich bezpiecznego snu po wcześniejszej rezerwacji nasza obsługa wstawi nieodpłatnie do Państwa pokoju łóżeczko dla niemowlaków. Dla rozrywki tych troszkę starszych, przygotowaliśmy w otoczeniu hotelu plac zabaw ze zjeżdżalnią i huśtawkami oraz bawialnię. Obok recepcji Strefy Wellness znajduje się również pokój zabaw dla dzieci z wieloma atrakcjami, grami, zabawkami oraz konsolą Playstation. Prosimy,aby dzieci podczas zabaw przebywały pod opieką dorosłych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Pokoju Zabaw.

Hotel Przyjazny Rodzinie - Hotel Biały Kamień bierze udział w programie Hotel Przyjazny Rodzinie (WWW.hotelprzyjaznyrodzinie.pl). Przyznany certyfikat jest dowodem na to, że rodziny z dziećmi oraz przyszłe mamy mogą czuć się komfortowo podczas pobytu w naszym hotelu. Dotyczy to zarówno standardów bezpieczeństwa, wyposażenia hotelowego oraz oferty pobytowej. Wszelkie informacji udziela Recepcja Hotelowa (tel.902)

Parking – Hotel Biały Kamień posiada monitorowany przez system telewizji przemysłowej, dostępny przez całą dobę dla Gości naszego hotelu za dodatkową opłata 10 zł/doba. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni- bezpłatnie. Na Państwa życzenie oferujemy możliwość dowozu na parking strzeżony (500 m od hotelu). Pełny cennik pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym jest dostępny w Recepcji Hotelu (Tel.902)

Zwierzęta – w trosce o komfort i bezpieczeństwo innych Gości prosimy o niewprowadzanie zwierząt do restauracji oraz Baru. Dopuszczamy możliwość przebywania w Hotelu psów do wagi 10 kg pod warunkiem, że nie są to psy należące do wykazu ras psów agresywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003. Dopłata za pobyt psa wynosi odpowiednio 200 zł/dobę. Goście, którzy nie powiadomią obsługi hotelu na etapie rezerwacji pokoju, i przyjadą z psem większym niż 10 kg lub psem rasy groźnej nie zostaną zameldowani w hotelu, a tym samym hotel odmówi ich obsługi ze względu na bezpieczeństwo pozostałych Gości oraz pracowników.

Akceptujemy płatności kartami kredytowymi : MASTERCARD, VISA, MAESTRO, DINERS CLUB oraz bonami płatniczymi Sodexo Pass.

Atrakcje regionu – Świeradów Zdrój i jego najbliższe okolice są terenami bogatymi w atrakcje turystyczne. Aby pomóc Państwu poznać okoliczne atrakcje opracowaliśmy szczegółowe informacje na temat miejsc wartych odwiedzenia. Opis atrakcji otrzymają Państwo w recepcji. Szczególnie polecamy: Wieża widokowa Sky Walk, Zamek Czocha – dawniej szkoła szyfrantów Abwehry, Kolej Gondolową – najnowocześniejsza w Polsce, Zamek Frydland – największy w Czechach, Zamek Chojnik – warownia położona na skarpie skalnej.

Opłata klimatyczna – koszt opłaty klimatycznej wynosi 5,00 zł/osobę/dzień pobytu; opłata jest pobierana przy pobytach dłuższych niż 1 dzień. Prosimy o uregulowanie należnej stawki w Recepcji Hotelu.

Informatory turystyczne i mapy – w Recepcji Hotelu mogą Państwo zakupić mapy i przewodniki turystyczne najbliższych okolic

 

 

 

Newsletter

Zapisz się - informacje, oferty i promocje czekają na Ciebie!

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Hala Strzegomska Sp. z o.o, Strzegomska 206-208, 54-432, Wrocław Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane